Proposta educativa

El Col·legi Claret promou la formació integral dels alumnes d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, segons l'estil de Sant Antoni Maria Claret, i els prepara a participar activament en la transformació i millora de la societat (Caràcter Propi).

La nostra proposta educativa

El pluralisme de la nostra societat es tradueix en una diversitat d'escoles, algunes de les quals han estat creades pels poders públics i altres són fruit de la lliure iniciativa dels ciutadans. La nostra és una d'aquestes.
Amb esperit de col·laboració i servei a la societat i a l'Església del nostre país, sintetitzem el Caràcter Propi del Col·legi Claretià en els següents principis i criteris d'actuació.

ALGUNS TRETS BÀSICS DE LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

L'educació que desitgem oferir a les famílies i als alumnes requereix una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els seus objectius. Per això,

  • orientem els alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin llurs aptituds i limitacions, i aprenguin a autogovernar-se i a desenvolupar totes les seves capacitats;
  • adoptem una metodologia didàctica oberta i flexible, conseqüent amb els objectius educatius que l'escola persegueix; donem la deguda importància al treball intel·lectual dels alumnes per tal que cadascun arribi al màxim de les seves possibilitats en aquest camp;
  • afavorim l'educació a través del moviment, promovem l'adquisició de destreses i habilitats, i potenciem les relacions de cooperació amb els companys;
  • posem els avenços tecnològics al servei de l'educació, i preparem els alumnes per a la vida ensenyant-los a comprendre i a criticar les noves formes d'expressió que comencen a ésser habituals en la nostra societat;
  • projectem l'educació més enllà de l'aula i de l'horari lectiu, a través de múltiples activitats formatives que ajuden els alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada dia més amples i a prendre part en iniciatives socials i pastorals;
  • a través de l'autoavaluació contínua, verifiquem el nivell de qualitat de l'acció educativa de l'escola i la seva adequació als interessos i necessitats de famílies i alumnes.

 

Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè
  • La calçotada a la llar

  • Treball per projectes