L'etapa infantil

Comprèn sis cursos, de 0 a 6 anys, i té caràcter voluntari. S'organitza en dos cicles educatius de tres cursos acadèmics cadascun, que s'anomenen Llar d'Infants (de 0 a 3 anys) i Parvulari (de 3 a 6 anys), respectivament.

El fet de preveure dos cicles no suposa un trencament. El desenvolupament de l'infant es fa sempre seguint una línia de continuïtat, encara que cada cicle suposi canvis qualitatius respecte al cicle anterior.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Els centres d'educació infantil organitzen totes les activitats tenint en compte que, en aquesta etapa, tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent.